تور دبی 5 شب 6 روز

IKA DXB
تاریخ : پنجشنبه 1401/12/25 ساعت پرواز: 18:15
مدت پرواز: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی دبی
DXB IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/01/01 ساعت پرواز: 12:15
مدت پرواز: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی دبی
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,200,000 تومان
نوزاد
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,600,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
نوزاد
2,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • ویزا
  • تست PCR یا کارت واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

   

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc