آفر تور مشهد

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,346,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,050,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,132,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,064,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,032,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
نوزاد
1,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

    

مسئولین تور

  • سپیده رمضانی
6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc