تور کیش 4 شب و 5 روز

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,780,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,072,500 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,972,500 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,900,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • رزور هتل با صبحانه
  • بلیط رفت و برگشت
  • گشت شهری
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

   

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc