تور قشم آبان ماه

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,850,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,870,000 تومان
نوزاد
600,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی کارت ملی
  • اصل شناسنامه برای رویت هتل و مدارک محرز و شرعی جهت اثبات زوجیت
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • رزور هتل با صبحانه
  • ترانسفر رایگان

توضیحات

   

مسئولین تور

6LfLVjIhAAAAABaiSJA7PwIQWvVkywD5o0RtU_yc